اخبار صنعتی

روش های آهنگری متفاوت است

2021-08-11
ناهمسانآهنگریروشها فرایندهای متفاوتی دارند در میان آنها ، جعل قالب داغ طولانی ترین فرآیند را دارد. دنباله کلی این است: خالی کردن خالی. گرمایش خالی ؛ رول جعل آماده سازی خالی ؛ قالب سازی قالب می میرد ؛ پیرایش ؛ مشت زدن ؛ صاف کردن ؛ بازرسی متوسط ​​، بازرسی از اندازه و عیوب سطحی جعل ها ؛ عملیات حرارتی آهنگری ها برای از بین بردن استرس آهنگری و بهبود عملکرد برش فلز ؛ تمیز کردن ، عمدتا برای حذف اکسیدهای سطحی ؛ تصحیح ؛ بازرسی ، جعل های عمومی باید تحت بازرسی ظاهر و سختی قرار گیرند ، و آهنگری های مهم باید از طریق تجزیه و تحلیل ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی ، تنش پسماند و سایر بازرسی ها و آزمایش های غیر مخرب انجام شود.